Regulamin serwisu UlotkiMasowe.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis UlotkiMasowe.pl dostępny pod adresem internetowym http://www.ulotkimasowe.pl/ prowadzony jest przez firmę, drukarnię Kart-Press s.c. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Pakoska 2, 88-100 Inowrocław, NIP 556-060-07-26, REGON 090345536, adresy poczty elektronicznej: biuro@ulotkimasowe.pl, biuro@kart-press.pl, internetową stronę firmową: http://kart-press.pl/, numer telefonu kontaktowego: +48 883-16-73-16.

1.2. Serwis UlotkiMasowe.pl oraz niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, z wyłączeniem konsumentów.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Realizacją postawień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca firma Kart-Press s.c. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. DEFINICJE:

1.4.1 DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2 FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w serwisie UlotkiMasowe.pl umożliwiający utworzenie konta użytkownika.

1.4.3 FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w serwisie UlotkiMasowe.pl umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu kolportażu i płatności za usługę

1.4.4 KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z serwisu UlotkiMasowe.pl (w tym zawieranie Umów Sprzedaży) związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będąca w tym wypadku konsumentem), a także bez względu na fakt prowadzenia działalności gospodarczej osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze sprzedawcą.

1.4.5 KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. Nr 16, poz. 90 ze zm.).

1.4.6 KONTO – Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych zamówieniach.

1.4.7 NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawce za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach serwisu UlotkiMasowe.pl.

1.4.8 PRODUKT – dostępna w serwisie UlotkiMasowe.pl rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a sprzedawcą, wykonana zgodnie ze specyfikacją zamówienia, na podstawie plików graficznych Klienta i ewentualnych uzgodnień między Klientem, a Sprzedawcą w ramach Weryfikacji Plików.

1.4.9 PLIKI GRAFICZNE – projekt produktu przygotowany przez Klienta wraz z ewentualnymi uwagami technicznymi Klienta. Projekt może zostac przesłany przez Klienta w zależności od produktu w trakcie realizacji zamówienia (opcja w panelu Klienta „Wgraj plik”).

1.4.10 PROJEKT GRACZINY – projekt produktu przygotowany przez Klienta lub odpłanie przez Sprzedawcę zgodnie z uwagami Klineta.

1.4.11 REGULAMIN – niniejszy regulamin serwisu UlotkiMasowe.pl

1.4.12 SPECYFIKACJA PLIKÓW GRAFICZNYCH – specyfikacja wymogów technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych plików graficznych stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.

1.4.13 SPECYFIKACJA PRODUKTU – właściwości produktu dostępnego w serwisie UlotkiMasowe.pl, który może być przedmiotem umowy sprzedaży.

1.4.14 USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiory za pośrednictwem serwisu UlotkiMasowe.pl

1.4.15 USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z serwisu UlotkiMasowe.pl (w tym usług elektronicznych) związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będąca w tym wypadku konsumentem), a także bez względu na fakt prowadzenia działalności gospodarczej osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej , której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z serwisu UlotkiMasowe.pl (w tym usług elektronicznych).

1.4.16 SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Serwis UlotkiMasowe.pl, dostępny pod adresem internetowym http://www.ulotkimasowe.pl/ prowadzony przez firmę, drukarnię Kart-Press s.c. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Pakoska 2, 88-100 Inowrocław, NIP 556-060-07-26, REGON 090345536, adresy poczty elektronicznej: biuro@ulotkimasowe.pl,  biuro@kart-press.pl, internetową stronę firmową: http://kart-press.pl/, numer telefonu kontaktowego: +48 883-16-73-16.

1.4.17 WERYFIKACJA PLIKÓW – sprawdzenie przez Sprzedawcę zgodności plików graficznych Klienta z wymogami określonymi w specyfikacji plików graficznych.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE SERWISU ULOTKIMASOWE.PL

2.1. W serwisie UlotkiMasowe.pl dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji – niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego, (2) utworzeniu hasła do konta użytkownika.

Dostęp do Konta Usługobiorca uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zakupem usług oferowanych przez serwis UlotkiMasowe.pl, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyta w serwisie UlotkiMasowe.pl. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: nazwa firmy, numer NIP, adres ( ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miasto oraz danych dotycząch umowy sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, cechy produktu ( format, ilość), pliki graficzne, miejsce i sposób kolportarzu, sposób płatności, – (2) utworzeniu hasła do konta użytkownika. Dostęp do Konta Usługobiorca uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zakupem usług oferowanych przez serwis UlotkiMasowe.pl, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.

2.1.3. Newsletter – każdy zarejestrowany użytkownik, posiadający konto w serwisie UlotkiMasowe.pl zostaje automatycznie dodany do listy wysyłkowej Newslettera. Użytkownik nie posiadający konta w serwisie UlotkiMasowe.pl może skorzystac z Newslettera serwisu UlotkiMasowe.pl poprzez wypełnienie formularza Newslettera na stronie głównej serwisu, wypełniając kolejno pola Imię i Nazwisko oraz Adres E-mail.

2.2. Korzystanie z usług elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

2.2.1. Konto oraz Newsletter w serwisie UlotkiMasowe.pl świadczone są przez czas nieokreślony.

2.2.2. Korzystanie z formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.3.1. Komupter, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu.

2.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z serwisu UlotkiMasowe.pl w sposób zgodny z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach internetowych serwisu UlotkiMasowe.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie serwisu UlotkiMasowe.pl podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki oferty serwisu – druk oraz kolportaż, wyłączając podatek VAT – podane ceny są cenami netto.

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie serwisu UlotkiMasowe.pl jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w serwisie UlotkiMasowe.pl, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia.

3.4. Procedura zawarcia umowy sprzedaży w serwisie UlotkiMasowe.pl za pomocą formularza zamówień.

3.4.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta zamówienia.

3.4.2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a sprzedawcą.

3.5. Procedura weryfikacji plików, rozpoczęcie realizacji umowy sprzedaży przez Sprzedawcę.

3.5.1. Po zawarciu umowy sprzedaży, Klient niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych) przesyła Sprzedawcy pliki graficzne, w celu przeprowadzenia przez Sprzedawcę niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych) weryfikacji plików. W przypadku gdy w wyniku weryfikacji plików okaże się, że pliki graficzne wymagają wprowadzenia poprawek Sprzedawca informuje o tym niezwłocznie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, który obowiązany jest do wprowadzenia poprawek zgodnie z informacją sprzedawcy i przesłania sprzedawcy poprawionych plików graficznych niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych). Sprzedawca może zaproponować Klientowi odpłatną usługę poprawienia błędów plików graficznych.

3.5.2. Sprzedawca przystępuje do realizacji umowy sprzedaży w momencie (1) zakończenia weryfikacji plików (w razie braku konieczności wprowadzenia poprawek) lub (2) otrzymania przez sprzedawcę od Klienta poprawionych przez niego plików graficznych zgodnie z uwagami sprzedawcy przesyłanymi Klientowi po przeprowadzeniu weryfikacji plików (w razie konieczności wprowadzenia poprawek) albo (3) otrzymania przez Sprzedawcę żądania Klienta do rozpoczęcia realizacji Umowy Sprzedaży mimo braku pozytywnej weryfikacji plików i braku przesłania przez Klienta poprawionych plików graficznych.

3.5.3. Sprzedawca wykonuje produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży zgodnie ze specyfikacją produktu na podstawie plików graficznych Klienta i ewentualnych uzgodnień między Klientem, a Sprzedawcą w ramach weryfikacji plików.

3.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie serwisu UlotkiMasowe.pl, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2., a także poprzez (3) przesłanie dowodu zakupu zawartej umowy sprzedaży. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym serwisu UlotkiMasowe.pl

3.7 Oferta cenowa podana na stronie dotyczy kolportażu na terenie domów wielorodzinnych oraz blokowisk. W przypadku obszarów domów jednorodzinnych ceny ustalane są indywidualnie.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

4.1.1. Przelew bankowy na konto firmowe Kart-Press s.c. ul. Pakoska 2, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-060-07-26, o numerze konta:  14 8149 0000 0000 1390 2000 0010, Bank Spółdzielczy Inowrocław,  z numerem zamówienia jako tytułem płatności.

4.1.2. Płatność gotówką, osobiście odwiedzając siedzibę serwisu UlotkiMasowe.pl, mieszczącą się pod adresem – Drukarnia Kart-Press s.c., ul. Pakoska 2, 88-100 Inowrocław. Godziny otwarcia: Pon.-Pt.: 8:00-16:00. Płatność gotówką należy uiścić w terminie do 3 dni roboczych, w przeciwnym wypadku zamówienie Usługobiorcy zostanie usunięte z systemu serwisu UlotkiMasowe.pl.

4.2. Tremin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub gotówka, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

5. AKCEPTACJA PROJEKTU GRAFICZNEGO

5. 1 Zleceniodawca zobowiązany jest do bardzo dokładnego sprawdzenia całej treści zarówno pod kątem błędów redaktorskich i rzeczowych, jak i wyglądu każdej kolejnej nadesłanej wersji. Jeśli Zleceniodawca nie wnosi żadnych poprawek, przesyła akceptację otrzymanego wzoru za pomocą ‘Formularza Zamówień Indywidualnych’ lub podpisuje akceptację w siedzibie Drukarni Kart-Press s.c.

5.2 Akceptacja projektu do druku jest równoznaczna z zakończeniem procesu dodawania zmian ostatecznie. Za wszelkie późniejsze korekty, doliczana jest dodatkowa opłata w zależności od statusu zlecenia oraz wymaganego nakładu pracy. Zleceniodawca po akceptacji projektu ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia błędów w wydrukowanej pracy, których nie wskazano na etapie projektowania.

5.3 Jeśli Zleceniodawcę przed akceptacją projektu nie będzie satysfakcjonowała żadna
z proponowanych opcji projektowych oraz nie wyrazi chęci dalszej współpracy przy zleceniu, zobowiązany jest do przesłania maila na adres biuro@ulotkimasowe.pl bądź dostarczenia pisma do Zleceniobiorcy z oświadczeniem o rezygnacji ze współpracy wraz z informacją, że nie wykorzysta żadnej z przesłanych koncepcji projektowych, ani fragmentów żadnej z nich do przygotowania innego projektu.

5.4 W przypadku rezygnacji z usług Zleceniobiorcy, wpłacona przez zleceniodawcę zaliczka w wysokości 40% wyjściowej ceny projektu nie podlega zwrotowi. Rezygnacja z usługi powinna być złożona w formie pisemnej przed akceptacją projektu.

6. PRAWA AUTORSKIE DO MATERIAŁÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ ZLECENIODAWCĘ

6.1 Zleceniodawca zamawiający wykonanie projektu oświadcza, że wszelkie dostarczone Zleceniobiorcy materiały wykorzystywane do realizacji projektu są jego własnością lub ma prawo je wykorzystywać. W przypadku, gdy dostarczone materiały są sprzeczne z ustawą o prawie autorskim (są czyjąś własnością, wykorzystywaną bez zgody ich właściciela), pełną odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca. Zleceniobiorca ma prawo odmówić wykorzystania materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę, jeśli istnieje podejrzenie, że są wykorzystywane niezgodnie z prawem.

7. PRAWA AUTORSKIE DO WYKONANEGO PROJEKTU

7.1 Zgodnie z Ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83), plik źródłowy projektu stanowi własność Zleceniobiorcy. Zleceniodawca może wykorzystać wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub otrzymać w niezmiennym formacie mapy bitowej TIFF o rozdzielczości 300 dpi lub dowolnie wyższej. W przypadku, gdy Zleceniodawca zechce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania dowolnych zmian z pominięciem Zleceniobiorcy, zobowiązany jest do wykupienia praw autorskich.

7.2 Koszt wykonania projektu graficznego nie upoważnia Zleceniodawcy do pozyskania plików źródłowych (skład w programie do montażu elektronicznego np. CorelDraw, Adobe). Zleceniobiorca zarchiwizuje wykonane dla Zleceniodawcy projekty graficzne bezpłatnie i w razie potrzeby udostępni Zleceniodawcy do ponownego wykorzystania w celach projektowych.

8. KOLPORTAŻ

8.1. Kolportaż ulotek odbywa się na bazie szczegółowego zamówienia, jeżeli nie wynika to zamówienie z samej umowy.

8.2. Zamówienie określa termin kolportażu, nakład materiału reklamowego oraz rejony kolportażu.

8.3. Usługobiorca nie może się powoływać na dodatkowe ustalenia (zastrzeżenia) dotyczące usługi kolportażu materiałów reklamowych jeżeli nie wskazał ich wyraźnie w zamówieniu, chyba że serwis UlotkiMasowe.pl zgodził się na nie w późniejszym terminie w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego zastrzeżenia.

8.4. Usługa uważana będzie za wykonaną jeżeli materiał reklamowy został umieszczony w skrzynce korespondencyjnej lub (w przypadku gdy nie jest możliwe dotarcie do skrzynki – patrz punkt 8.5) w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, a w domkach jednorodzinnych w skrzynce korespondencyjnej lub na bramce danego lokalu.

8.5. W miejscach gdzie nie można pozostawić materiału reklamowego zgodnie z Umową Kolportażową, serwis UlotkiMasowe.pl pozostawi je w miejscu przeznaczonym do pozostawiania materiału reklamowego na danej posesji/w danym lokalu lub w przypadku braku takiego miejsca w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na terenie danej posesji/w danym lokalu.

8.6. Minimalna ilość materiałów reklamowych przeznaczonych do kolportażu w wybranym obszarze jest ilością stałą (nie ulega pomniejszeniu) wynoszącą 10 tysięcy sztuk.

8.7. Usługodawca zobowiązuję się dokonać kolportażu produktu Usługobiorcy w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, chyba że umowa między Klientem a sprzedawcą stanowi inaczej. Większe kampanie (powyżej 200 tys sztuk) realizowane są indywidualnie – w tym wypadku termin 10 dni roboczych nie funkcjonuje – co jest bezpośrednio związane z utrzymaniem jak najlepszego poziomu jakości oferowanej usługi kolportażu.

8.8. Plan kolportażu określa termin i sposób kolportażu materiałów reklamowych i zostanie przekazany Usługobiorcy każdorazowo przed rozpoczęciem kolportażu.

8.9. Na podstawie przedstawionego planu kolportażu Usługobiorca będzie pisemnie lub telefonicznie informował serwis UlotkiMasowe.pl o chęci przeprowadzenia kontroli w każdym z miast, w którym odbywa się kolportaż.

8.10. Kontrola będzie obejmowała rejony kolportowane do 24 godzin przed ukończeniem kolportażu, terminy kontroli kolportażu wskazuje Usługobiorca, ale uzgadnia je z serwisem UlotkiMasowe.pl.

8.11. Niewyznaczenie terminów kontroli przez Usługobiorcę najpóźniej do końca dnia, w który ukończono kolportaż, jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Usługobiorcę pozytywnego wyniku kolportażu (100% wykonania) w danym mieście/na danym obszarze, a Usługobiorca nie może później kwestionować należytego wykonania kolportażu. W tej sytuacji nie przeprowadza się kontroli kolportażu; dotyczy to także sytuacji, w której Usługobiorca lub jego przedstawiciel rezygnuje z przeprowadzenia kontroli w dniu wskazanym przez serwis UlotkiMasowe.pl

8.12. Za należyte wykonanie kolportażu produktu uważa się co najmniej 90% wskaźnik pozytywnych odpowiedzi wśród lokalizacji objętych kontrolą na terenie objętym usługą będącą przedmiotem Umowy Kolportażowej /  Sprzedaży Online.

8.13. Za niewykonanie kolportażu ulotek uważa się sytuację, w której mimo przyjęcia do realizacji przez serwis UlotkiMasowe.pl prawidłowo złożonego zamówienia serwis UlotkiMasowe.pl ze swojej winy nie rozkolportował ani jednego egzemplarza materiałów reklamowych Usługobiorcy, zgodnie z umową zawartą między Usługodawcą, a Usługobiorcą.

9. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

9.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

9.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej:

9.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).

9.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ulotkimasowe.pl. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

9.2.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10. REKLAMACJE

10.1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt lub usługę wobec Klienta zostaje wyłączona.

10.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem serwisu UlotkiMasowe.pl:

10.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem serwisu UlotkiMasowe.pl oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem serwisu UlotkiMasowe.pl Usługobiorca może składać pisemnie na adres: UlotkiMasowe.pl, Drukarnia Kart-Press s.c., ul. Pakoska 2, 88-100 Inowrocław

10.2.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności numeru zamówienia, rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

10.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

10.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

11. DODATKOWE POSTANOWIENIA

11.1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.

11.2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo w części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w formularzu zamówienia oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

11.3. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient jest obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu. Obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

11.4. Odpowiedzialność Usługodawcy/sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywane w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez serwis UlotkiMasowe.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

12.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie usługi elektroniczej o charakterze w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. Zamiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonywane usługi sprzedaży.

12.3. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu okaże się nieważne w całości lub części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Usługodawca/sprzedawca oraz Usługobiorca/Klient zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

12.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

13. LICENCJA

13.1 Fotografie miast użyte dla poszczególnych produktów zostały udostępnione przez ich autorów na licencji Creative CommonsUznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 na stronie Wikipedia.

13.2 Lista autorów fotografii według miast została przedstawiona w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – specyfikacja wymogów technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych plików graficznych:

Plik graficzny musi spełniać następujące kryteria:

1.    Być zapisany w formacie PDF

2.    Plik powinien być prawidłowo nazwany, z uwzględnieniem rodzaju produktu, nazwą zamawiającego i daty przesłania ( np. ultokaA5_FIRMA123_15-05-2016)

3.    Być po korekcie

4.    Być przygotowany w trybie kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili, nie w trybie RGB

5.    Kolory dodatkowe (np. Pantone) muszą być zmienione na CMYK

6.    Wszystkie fonty zamienione na krzywe

7.    Zawierać spady po 3 mm z każdej strony; spady powinny być tej samej wielkości ze wszystkich stron pracy. Nie umieszczać linii cięcia na spadzie pracy

8.    Zachowana odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia minimum 3mm

9.    Mapy bitowe zapisane w skali 1:1

10.  Bitmapy zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał

11.  Czarny kolor tekstu nie może być zrobiony z czterech Kolorów. Zalecamy stosować np. ( C:100% M:0% Y:0% K:100%)

12.  Cieńkie linie i małe elementy graficzne powinny być wykonane w jednym kolorze

13.  Nie zawierać dwóch użytków na jednej stronie pliku

14.  Nie zawierać informacji o kątach rastra

15.  Rozdzielczość zdjęć w pliku 300-400 dpi

16.  Rozdzielczość wektorów – 2400 dpi

Załącznik nr 2 do regulaminu – Prawa autorskie do fotografii miast umieszczonych w serwisie UlotkiMasowe.pl

Miasto Oryginalny plik Autor Strona Autora
Barcin https://goo.gl/ILNK76 Bigos12345 https://goo.gl/yXpOBT
Bydgoszcz https://goo.gl/aTS58v Pit1233 https://goo.gl/wjsRix
Chodzież https://goo.gl/q0cqB0 Roweromaniak https://goo.gl/trHsmi
Czarnków https://goo.gl/sKC897 mieszkaniec https://goo.gl/mDzLeX
Gniewkowo https://goo.gl/3z9Pcf Sławomir Milejski https://goo.gl/wQ01yu
Gniezno https://goo.gl/tnimOV Diego Delso https://goo.gl/NB9q4B
Grudziądz https://goo.gl/lXISHaM Grzegorz Piotrowski https://goo.gl/uXIAhe
Inowrocław https://goo.gl/JtkzOr KlimaIno https://goo.gl/rOSH1k
Janikowo https://goo.gl/6eBN5v Kowojani https://goo.gl/63rRXj
Janowiec Wielkopolski https://goo.gl/LL2E6H Rete https://goo.gl/NDi2W0
Jarocin https://goo.gl/RNoVmK Araspaterka https://goo.gl/Hfa2BF
Kłecko https://goo.gl/XkFYce MOs810 https://goo.gl/DWTEv0
Konin https://goo.gl/plkIL1 pl:Wikipedysta:mr.jedi-FPW https://goo.gl/THz83O
Kostrzyn https://goo.gl/KIvWlS Jakulab https://goo.gl/W6MHlM
Kruszwica https://goo.gl/Ugi1So 1bumer https://goo.gl/sAzAZH
Mogilno https://goo.gl/oB0tNh Pko https://goo.gl/eUm0jM
Murowana Goślina https://goo.gl/PRRiu3 Krzysztof Szymański https://goo.gl/aJZjCe
Oborniki https://goo.gl/jPLRrn JDavid https://goo.gl/eVc423
Pakość https://goo.gl/7xpQ7H 1bumer https://goo.gl/sAzAZH
Piła https://goo.gl/zsQdTZ User:Wiki-observer https://goo.gl/BF1r3I
Pobiedziska https://goo.gl/wTMVTU Roweromaniak https://goo.gl/trHsmi
Poznań https://goo.gl/udReJw Monika Mężyńska https://goo.gl/HNsx5c
Słupca https://goo.gl/I5ST65 Marcin-m38 https://goo.gl/rJytCM
Solec Kujawski https://goo.gl/HuWw0m Pit1233 https://goo.gl/wjsRix
Strzelno https://goo.gl/leMR6Z Olerys https://goo.gl/GeS8cq
Swarzędz https://goo.gl/qSXlHq GregZet https://goo.gl/IgmPrw
Szamotuły https://goo.gl/lUnONI Roweromaniak https://goo.gl/trHsmi
Szubin https://goo.gl/qRcvGJ Albertus teolog https://goo.gl/EE1SzQ
Śrem https://goo.gl/xt3lhE Klapi https://goo.gl/ja32mY
Środa Wielkopolska https://goo.gl/QMWcMV Bartłomiej Król https://goo.gl/lqeu1y
Toruń https://goo.gl/RAXlLZ Dawid Galus https://goo.gl/VNjkD5
Trzcianka https://goo.gl/iAobkf JDavid https://goo.gl/eVc423
Trzemeszno https://goo.gl/sDQN6C Pko https://goo.gl/eUm0jM
Wągrowiec https://goo.gl/8QJAzJ Travelarz https://goo.gl/q5KOhY
Witkowo https://goo.gl/pWr9hw MOs810 https://goo.gl/DWTEv0
Włocławek https://goo.gl/8r0ovE Wloclawianin https://goo.gl/SqocMC
Września https://goo.gl/5nQYh1 Krzysztof Dudzik https://goo.gl/YRcRI4
Żnin https://goo.gl/Qk0ity Andrzej Łuczak https://goo.gl/6Q5Rkc