UMOWA KOLPORTAŻOWA ULOTKIMASOWE.PL

FORMULARZ ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNEGO

1. Kolportaż

1.1. Kolportaż ulotek odbywa się na bazie szczegółowego zamówienia, jeżeli nie wynika to zamówienie z samej umowy.

1.2. Zamówienie określa termin kolportażu, nakład materiału reklamowego oraz rejony kolportażu.

1.3. Usługobiorca nie może się powoływać na dodatkowe ustalenia (zastrzeżenia) dotyczące usługi kolportażu materiałów reklamowych jeżeli nie wskazał ich wyraźnie w zamówieniu, chyba że serwis UlotkiMasowe.pl zgodził się na nie w późniejszym terminie w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego zastrzeżenia.

1.4. Usługa uważana będzie za wykonaną jeżeli materiał reklamowy został umieszczony w skrzynce korespondencyjnej lub (w przypadku gdy nie jest możliwe dotarcie do skrzynki – patrz punkt 8.5) w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, a w domkach jednorodzinnych w skrzynce korespondencyjnej lub na bramce danego lokalu.

1.5. W miejscach gdzie nie można pozostawić materiału reklamowego zgodnie z Umową Kolportażową, serwis UlotkiMasowe.pl pozostawi je w miejscu przeznaczonym do pozostawiania materiału reklamowego na danej posesji/w danym lokalu lub w przypadku braku takiego miejsca w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na terenie danej posesji/w danym lokalu.

1.6. Minimalna ilość materiałów reklamowych przeznaczonych do kolportażu w wybranym obszarze jest ilością stałą (nie ulega pomniejszeniu) wynoszącą 10 tysięcy sztuk.

1.7. Usługodawca zobowiązuję się dokonać kolportażu produktu Usługobiorcy w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, chyba że umowa między Klientem a sprzedawcą stanowi inaczej. Większe kampanie (powyżej 200 tys sztuk) realizowane są indywidualnie – w tym wypadku termin 10 dni roboczych nie funkcjonuje – co jest bezpośrednio związane z utrzymaniem jak najlepszego poziomu jakości oferowanej usługi kolportażu.

1.8. Plan kolportażu określa termin i sposób kolportażu materiałów reklamowych i zostanie przekazany Usługobiorcy każdorazowo przed rozpoczęciem kolportażu.

1.9. Na podstawie przedstawionego planu kolportażu Usługobiorca będzie pisemnie lub telefonicznie informował serwis UlotkiMasowe.pl o chęci przeprowadzenia kontroli w każdym z miast, w którym odbywa się kolportaż.

1.10. Kontrola będzie obejmowała rejony kolportowane do 24 godzin przed ukończeniem kolportażu, terminy kontroli kolportażu wskazuje Usługobiorca, ale uzgadnia je z serwisem UlotkiMasowe.pl.

1.11. Niewyznaczenie terminów kontroli przez Usługobiorcę najpóźniej do końca dnia, w który ukończono kolportaż, jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Usługobiorcę pozytywnego wyniku kolportażu (100% wykonania) w danym mieście/na danym obszarze, a Usługobiorca nie może później kwestionować należytego wykonania kolportażu. W tej sytuacji nie przeprowadza się kontroli kolportażu; dotyczy to także sytuacji, w której Usługobiorca lub jego przedstawiciel rezygnuje z przeprowadzenia kontroli w dniu wskazanym przez serwis UlotkiMasowe.pl

1.12. Za należyte wykonanie kolportażu produktu uważa się co najmniej 90% wskaźnik pozytywnych odpowiedzi wśród lokalizacji objętych kontrolą na terenie objętym usługą będącą przedmiotem Umowy Kolportażowej /  Sprzedaży Online.

1.13. Za niewykonanie kolportażu ulotek uważa się sytuację, w której mimo przyjęcia do realizacji przez serwis UlotkiMasowe.pl prawidłowo złożonego zamówienia serwis UlotkiMasowe.pl ze swojej winy nie rozkolportował ani jednego egzemplarza materiałów reklamowych Usługobiorcy, zgodnie z umową zawartą między Usługodawcą, a Usługobiorcą.

2. Oświadczenie zleceniodawcy

2.1 Ja niżej podpisany/na oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu korzystania z usług kolportażu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2014 poz. 1182), zawartych w niniejszym formularzu przez firmę UlotkiMasowe.pl, której właścicielem jest Drukarnia Kart-Press s.c. z siedzibą w Inowrocławiu 88-100, ul. Pakoska 2, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia usługi druku oraz kolportażu – nie dłużej niż przez okres przeprowadzenia kolportażu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń. Treść regulaminu dostępna tutaj.

2.2 Ja niżej podpisany/na oświadczam, że posiadam pełne prawo do dysponowania przesłanymi plikami zawierającymi grafikę/zdjęcia, oraz że korzystanie z grafik/zdjęcia nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, przysługuje mi prawo autorskie i pokrewne prawa majątkowe do przesłanego materiału graficznego, które nie są ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich.  Oświadczam i potwierdzam, iż przysługujące mi prawa do grafik/zdjęć obejmują w szczególności prawo do ich udostępniania i rozpowszechniania.

2.3 Ja niżej podpisany/na oświadczam, iż akceptuję projekt/y graficzny/e do druku co jest równoznaczne z zakończeniem procesu dodawania zmian ostatecznie. Za wszelkie późniejsze korekty, doliczana jest dodatkowa opłata w zależności od statusu zlecenia oraz wymaganego nakładu pracy. Po akceptacji projektu ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia błędów w wydrukowanej pracy, których nie wskazano na etapie projektowania.


Szczegółowe dane dotyczące umowy kolportażowej / dane zleceniodawcy: